Polityka prywatności

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Instal-Pol Sebastian Bajka ZGODNIE Z RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sebastian Bajka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instal-Pol Sebastian Bajka z siedzibą w Wojnowicach przy ul Słonecznej 3. Adres serwisu internetowego instalacjewroc.pl, adresy poczty elektronicznej sebastianbajka@gmail.com, serwis24wroc@gmail.com, instal24wroc@gmail.com. Numer telefonu firmy +48690980222 Numer telefonu administratora danych osobowych +48574690222

Instal-Pol Sebastian Bajka jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Definicje

 1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO są to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.
 2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. Firma Instal-Pol Sebastian Bajka posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
 • Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Instal-Pol Sebastian Bajka
 

 1. realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
 2. realizacji usług oraz transakcji handlowych
 3. realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
 4. realizacji usług serwisowych w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 5. realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
 6. przeprowadzania działań marketingowych
 7. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów,  związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Instal-Pol Sebastian Bajka
 8. kontaktu telefonicznego w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Instal-Pol Sebastian Bajka
 9. wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych,  związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Instal-Pol Sebastian Bajka
   

Podstawy prawne

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Instal-Pol Sebastian Bajka danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

 1. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);
 • na prawnie uzasadnionym interesie Instal-Pol Sebastian Bajka jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (“RODO”) – w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych – w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.


Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. uniemożliwi realizację transakcji handlowych
 2. uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych
 3. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
 4. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

Przekazywanie danych osobowych

Dane przekazywane są naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania.

W zależności od sytuacji i potrzeb dane mogą być również przekazane:

 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi serwisowe, montażowe
 2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 4. podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
 5. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
 6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych;
 7. agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 8. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 9. podmiotom nabywającymi wierzytelności.
 10. na wniosek organów państwowych
   

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez Instal-Pol Sebastian Bajka wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów,  cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

 Okres przetwarzania danych

 1. do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 2. do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa; 
 3. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 8. przez czas trwania leczenia, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 
 2. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Instal-Pol Sebastian Bajka potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Instal-Pol Sebastian Bajka  dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, Instal-Pol Sebastian Bajka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych
 3. sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Instal-Pol Sebastian Bajka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Instal-Pol Sebastian Bajka wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 6. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez Instal-Pol Sebastian Bajka
 7. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, a na Instal-Pol Sebastian Bajka ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych

góra
X